For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Punë Tjetër

(10) Vende të lira pune

  • (10) Vende të lira pune
Përshkrimi
Lloji : Kërkohet
Data : February 19, 2020
Skadimi : February 29, 2020
Lokacioni : Lipjan

MAGIC ICE , është kompani vendore me përvojë shumëvjeçare në industrinë e ushqimit Të gjithë të interesuarit që duan të jenë pjesë e MAGIC ICE , ftohen që të aplikojnë për pozitat e hapura të punës:

Komercialist/e

Vozitës i kategorisëC dhe B

Punëtor në prodhim

Inxhinier i mekanikes

Mekanik i makinave prodhuese

Agjent Tregtar (Shitës Ambulantiv)

Kimist/e – Teknolog/e e ushqimit

Brend Menaxher

Punëtorë në depo ftohëse -18°C

Depoist – Në depo Ftohëse

 

Pozita: Komercialit/e

Përgjegjësitë kryesore: 

Te kete pervoj pune si Agjent Tregtar

Prezantimi dhe shitja e produkteve të kompanisë

Zbaton planin e parashikuar të shitjes

Analizon prezencën e produkteve në treg

Përcjell konkurrencën në treg

Prezanton risitë dhe qëndrimet e kompanisë

Te jetë I përgjegjshem në orar të punës

Raporton në baza Javore

Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave te caktuara të shitjes

Kualifikimet:

Të këtë se paku shkollen e mesme të përfunduar.

Te këtë njohuri te punës në kompjuter,

Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,

Të ketë patentë shoferin kat. B

Përvojë pune së paku 6 muaj në shitje,

Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi

Aftësi të shkëlqyera të shitjes dhe negocimit

Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup

Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve

Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil

Përparsi kanë kandidatet qe janë të Prishtinës

 

Pozita: Vozitës i kategorisë C dhe B

Përgjegjësitë kryesore: 

Përgjegjës për transportin e mallrave në pikat të cilat i janë caktuar paraprakisht;

Në bazë të porosisë të dërgojë sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar;

Përgjegjës për mbajtjen e të dhënave mbi mallin e pranuar

Vozit automjetet e korporatës si dhe është përgjegjës për automjetet kur i drejton ato;

Si dhe punë dhe detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.

Kualifikimet:

Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;

Posedon patentë shofer të kategorive B dhe C;

Përvojë pune së paku 2 vjeçare në vozitje veturave të kategorisë C;

 

Pozita: Punëtor në prodhim

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Punon ne linjën e prodhimit ose pozitën ku i caktohet në prodhim;

Të ketë kujdes të veçant gjatë procesit të prodhimit;

Asiston ose zëvëndëson koleget tjerë sipas nevojës;

Kualifikimet:

Të ketë te perfunduar se paku shkollimin e mesëm;

Të jetë në gjendje të punojë në grup;

Të jetë i motivuar dhe i kujdesshëm në detyrat që i caktohen;

Përparësi kan kandidatët që kanë eksperiencë pune në fushën e njejtë për të cilen aplikoni;

Përparësi kanë kanditatët që kanë njohuri për makinerit prodhuese;

 

Pozita: Inxhinier i mekanikës

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

Organizon dhe menaxhon ekipin, përgatit dhe mbikqyr planet dhe preventivat

Përgatit vlerësime të detajuara të sasive dhe kostot e materialeve dhe punës së nevojshme, sipas specifikimeve te dhëna

Miraton nevojat te ndryshme ne lidhje me mjetet dhe makineritë që nevojiten bazuar në kërkesat e Departamenteve

Përgatit dokumentacionin për projektet, përfshirë dizajnet, specifikacionet teknike, paramasat dhe parallogaritë, tërë dokumentacionin teknik

Mbikqyr punët e instalimeve mekanike të projekteve në punishte dhe kontrollon raportin e punës në baza ditore

Asiston dhe bashkëpunon ngushtë me departamentet e Mirëmbajtjes dhe Prodhimit për të siguruar funksionimin e vazhdueshëm të fabrikës

Mirëmban dokumentacionin / vizatimet e duhura të pajisjeve

Përgatit manuale për mirëmbajtjen dhe prodhimin e pajisjeve të reja dhe të modifikuara

Hartim i listave të detajuara të materjaleve për prokurim ose per prodhim, (monitorim, kontroll dhe verifikim teknik i porosisë sipas kërkesës)

Monitorim i ecurisë së punës, cilësisë, kostove, proceseve të instalimit dhe hartimt të dokumentacionit përkatës

Bënë vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimit për kryerje të detyrave të tyre në përputhje me standardet e kërkuara

Kualifikimet dhe Aftësitë:

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Përvojë pune në pozicione të ngjashme

Të ketë njohuri shumë të mira kompjuterike: Microsoft Office, Autocad, Microsoft Project,

Shkathësi të mira komunikuese dhe organizative

Duhet të ketë njohuri të mira të Gjuhës Angleze

 

Pozita: Mekanik i makinave prodhuese

Detyrat : 

Mbikëqyrja dhe pjesëmarrja në mirëmbajtjen e makinave prodhuese .

Mirëmban planet javore, mujore, dhe vjetore të mirëmbajtjes.

Rregullimi i makinave dhe prishjeve te mundëshme sipas nevojës.

Të ketë njohuri mbi elektrikën ,(preferohet të ketë përvojë si elektricist )

Organizimi dhe përgjegjësia për mbarëvajtjen e punëve.

Kurdo që të jetë e nevojshme merr pjesë në intervenimet emergjente te makinave të

prodhimit,rregullimi i temperaturës brenda komoreve etj.

Gjatë intervenimeve dhe riparimeve bënë përdorimin e drejtë të veglave dhe pajisjeve të punës, si

dhe përkujdeset për procedurat e sigurisë në punë.

 

Të tjera:

Për më tepër ai/ajo kryen detyra të tjera të cilat kërkohen nga Drejtori i kompanisë dhe që janë të

nevojshme për funksionimin efektiv të makinave të prodhimit

 

Kërkesat:

Fakulteti i Inxhinierisë (preferuar)

Njohuri për mekanikën dhe elektrikën

Kapacitet për punë ekipore

Aftësi të mira komunikimi me jashtë dhe brenda kompanisë

Aftësi të ruajtjes së konfidencialitetit të informatave, diskrecion dhe lojalitet

Të ketë përvojë pune së paku 3-vite në fushën përkatëse.

 

Pozita: Agjent i Shitjës(Shitës Ambulantiv)

Detyrat : 

Krijon rrjet të ri të shitjes;

Gjen klient të rinj dhe ruan klientët ekzistues;

Bën shitjen e produkteve të kompanisë;

Viziton pikat e shitjes sipas planit;

Identifikon klientët potencial dhe mban kontakte të vazhdueshme me ta;

Si dhe punë dhe detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi.

KRITERET E PUNËSIMIT:

Të këtë të kryer së paku shkollën e mesme;

Patentë shofer të kategorisë B ;

Aftësi të mira komunikuese dhe negociuese;

Përvoja e punës në pozita të ngjashme (së paku 2 vjeçare) është e preferueshme.

Pozita: Kimist/e – Teknolog/e e ushqimit

Përgjegjësitë kryesore:

Te kete pervoj pune si kimist/e – teknolog ushqimi

Zbatimin e planit te parashikuar të prodhimit

Përcjell konkurrencën në treg

Prezanton risite e produkteve to prodhuesve vendore dhe nderkombetar

Te jetë I përgjegjshem në orar të punës

Raporton në baza Javore

Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave te caktuara të prodhimit

Kualifikimet:

Të këtë se paku fakulltetitn pergjegjes.

Te këtë njohuri te punës me kompjuter, (excel, word)

Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,

Të ketë patentë shoferin kat. B

Përvojë pune së paku 6 muaj në prodhim,

Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi

Aftësi të shkëlqyera ne gjuhen angleze, shkrim dhe lexim obligative.

Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup

Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve

Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil

Gatishmëri për punë me nderrime

 

Pozita: Brend menaxher

Detyrat: 

Harton dhe Implementon Politikat Shitese te Kompanise gjate vitit perkates

Projekton, Organizon dhe Implementon zgjerimin e Brand/Produkteve te firmes ne te gjithe tregun

Hulumton dhe identifikon mundesite e zgjerimit te Brand ne treg dhe i raporton Kompanise

Hulumton dhe krijon njohuri te gjera te tregut perkates ku operon

Hulumtimi dhe ben monitorimi e Konkurences ne treg si dhe sygjeron Kompanine per hapat e metejme

Planifikimin Financiar i te gjithe shitjes dhe aktiviteteve vjetore ne te gjithe tregun te ndare per Segmente

Krijon dhe i sygjeron Kompanise Forcen Shitese dhe Strukturimin e saje

Monitoron Forcen Shitese dhe mbulimin e Tregut ne baze te Raporteve

Raporton ne baza javor Kompanise mbi ecurine e Proceseve

Kryen vizita te Top Klientat,ne baze te plani Javor/Mujor te vizitave

 

AFTESITE DHE PREGADITJET E KERKUARA

Diplome Universitare – ne fushen e Biznesit ose Financave

Minimum pervoje 3 Vjet ne Menaxhim

Njohuri te mira te gjuhes Angleze

Njohuri te programeve te,Microsoft etj

Të ketë patentë shoferin kat. B

 

Pozita: Punëtorë në depo frohëse -18°C

Detyrat

Organizimi i depos ftohëse

Përgatitja e porosive për DERGIM dhe ngarkim te kamionave

Dërgesa/Marrja e porosive dhe organizimi i tyre

Bashkëpunime i ngushtë me KOLEG

Kualifikimet:

Të këtë se paku shkollen e mesme të përfunduar.

Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,

Të ketë patentë shoferin kat. B

Përvojë pune së paku 6 muaj ne kete lemi

Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi

Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup

Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve

Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil

 

Pozita: Depoist – Në depo Ftohëse

Detyrat 

Organizimi i depos ftohese

Përgatitja e porosive për DERGIM dhe ngarkim te kamionave

Dërgesa/Marrja e porosive dhe organizimi i tyre

Bashkëpunime i ngushtë me KOLEG

Te punoi bashke me koleget ne DEPO FTOHESE

Te merr pergjegjesi per mallin e ngarkuar

 

Kualifikimet:

Të këtë se paku shkollen e mesme të përfunduar.

Te këtë njohuri te punës në kompjuter,

Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,

Të ketë patentë shoferin kat. B

Përvojë pune së paku 6 muaj ne kete lemi

Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi

Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup

Të jetë fleksibil dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve

Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibil

 

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: info@magicice.net 

Ose ne Nr mobil 049 125 605 deri ne ora 16h Në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët e zgjedhur për pranim.

Gjatë kontaktit  përmendeni shpallje24.com pasi të keni kontaktuar verbalisht shitësin/blerësin/Publikuesin

 Lokacioni
Post your rating


Top